KERKBERICHTEN NUMMER 1, januari - april  2024

Zondag 21 januari: zondag van de Farizeeër en de Tollenaar (1e toon)
is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie  Celebranten: Vader Paul Brenninkmeijer en diaken Wim Tobé

De kerk wil ons nu al voorbereiden om straks de grote Vasten in de goede gesteltenis te beleven. De tollenaar die God nederig om vergeving vraagt geeft het goede voorbeeld. In tegenstelling tot de zelfvoldane Farizeeër. Nederigheid is ook de gesteldheid waarmee wij elke zondagsviering de geloofsbelijdenis zingen. In de preek wordt deze zondag extra aandacht aan de geloofsbelijdenis gegeven. Geloven is iets persoonlijks, we zingen en zeggen ‘ik geloof’, maar we doen dit wel samen. Geloven doe je niet op je eentje. We helpen elkaar om standvastig te blijven in ons geloof.


Zondag 18 februari: eerste zondag van de Vasten
(5e toon)
is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie. 
Celebranten: Vader Paul Brenninkmeijer en diaken Wim Tobé

Op deze eerste zondag van de vasten vieren wij de overwinning van de orthodoxie na de iconenstrijd, door het 7e algemene concilie van 787. Omdat God in Jezus mens is geworden mag zijn beeltenis geschilderd en vereerd worden. God zelf, de Vader, mag niet worden afgebeeld. Ook heiligen die door hun leven op Christus gingen lijken mogen worden op iconen worden geschilderd en zo vereerd. De iconen zijn een heel belangrijk middel in onze geloofsbeleving. Zij maken wat wij in ons geloof vereren concreet. Ook deze zondag zal wederom gepreekt worden over de geloofsbelijdenis.
Na afloop van deze viering is er ledenvergadering.


Zaterdag 16 maart
is er om 16.00 uur een Byzantijnse Vespers in de Augustinuskerk, Oude Gracht 69 Utrecht 
Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer
Koor van de Utrechtse gemeenschap Wladimirskaja
De gerestaureerde Augustinuskerk in Utrecht is, na 8 jaar gesloten te zijn geweest, sinds kort weer open. Ter ere van de heropening worden dit jaar tal van activiteiten in de Augustinuskerk georganiseerd, waaronder een serie vespers in de vastentijd. Vespers kunnen een verdieping geven aan de beleving van de vastentijd. Zaterdag 16 maart vieren we in een Byzantijnse ritus de vooravond van de vijfde vastenzondag, de zondag van Maria van Egypte.

NB: zoals toegelicht in het laatste kerkbericht van 2023, is er op de derde zondag in maart (17 maart) géén Goddelijke Liturgie


Maandag 1 april Tweede Paasdag 
is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie.
Celebranten: Vader Paul Brenninkmeijer en diaken Iwan Osseweijer

`Christus verrees uit de doden, door Zijn dood overwon Hij de dood, en leven schenkt Hij hen die zijn in het graf´. Met de Verrijzenis van Jezus uit de dood is er een totaal nieuwe werkelijkheid onze menselijke geschiedenis ingetreden. Vanaf nu is alles anders: er is altijd hoop bij alle uitzichtloosheid. Ondanks alle menselijke misère blijft er de vreugde waarmee wij elkaar in deze Paastijd mogen begroeten: 'Christus is Verrezen!', en als antwoord: 'Ja, waarlijk verrezen!'

 

 

KERKBERICHTEN NUMMER 3, augustus - oktober 2023

Zondag 20 augustus, 12e zondag na Pinksteren (2e toon)
is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie.
Celebranten: Vader Paul Brenninkmeijer en diaken Wim Tobé

Enige dagen na het feest van Maria's ontslapen horen wij in het evangelie van deze zondag het verhaal van de rijke jongeman, die door Jezus wordt uitgedaagd al zijn bezittingen te verkopen en Jezus te volgen. Daar heeft deze jongeman grote moeite mee. Toch gaat het in feite om de ware vrijheid, de vrijheid om te geven en daarin vreugde te vinden. Ook Maria leefde geheel voor haar taak die door de engel aan haar was opgedragen: moeder te zijn van de Verlosser. Daarin heeft zij zichzelf helemaal gegeven, met alle pijn die dat met zich meebracht, maar wel bekroond met de hemelse voltooiing van haar opgenomen zijn in de heerlijkheid met de Verrezen Christus, haar zoon.

Zondag 17 september: Zondag na de Kruisverheffing (7e toon)
is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie. 
Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer en diaken Wim Tobé

We zijn enige dagen na het feest van Kruisverheffing. We vereren het kruis van Jezus. In de byzantijnse traditie wordt dit kruis op iconen afgebeeld als een doorgang tot de heerlijkheid. Jezus draagt er geen doornenkroon. En in plaats van het opschrift dat Pilatus liet aanbrengen: Jezus van Nazareth, koning der Joden, staat er in het Slavisch; Koning der heerlijkheid. Onder het kruis zien we een kleine berg met een grot waarin de schedel van Adam. Het bijschrift luidt: schedelveld wordt paradijs. Zo biedt het kruis van Jezus hoop voor de wereld.

Zondag 15 oktober Zondag van het 7e oecumenische Concilie (3e toon)
is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie.
Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer en diaken Wim Tobé

Dit concilie had in 787 plaats nadat het eerste iconoclasme (de strijd over de verering van de iconen) geëindigd was. Het concilie bevestigde de leer van de Heilige Johannes van Damascus. Dat het gewettigd is iconen te maken en te vereren juist omdat God mens is geworden. Zo heeft God de icoon bij uitstek, de zichtbare lichamelijke gestalte van Zijn Zoon aan de wereld geschonken. Niet alleen voor de 33 jaar dat deze hier zichtbaar op aarde leefde. Maar ook blijvend zichtbaar in de afbeelding van de iconen. Ook zij die door hun heilig leven op Christus geleken kunnen als heiligen op iconen worden afgebeeld en vereerd.

                                                -----------------------

Overlijdensbericht Anna Maria Plooij

Zoals we eerder per email berichtten, is Anna Maria Plooij op donderdag 13 juli 2023 overleden, na een ziekbed van ruim een jaar. Anna Maria was sopraan in ons koor en gewaardeerd lid van ons bestuur, waarin zij verantwoordelijk was voor de koorzaken. Anna Maria was nauw betrokken bij onze gemeenschap zoals ook onze gemeenschap bij haar, getuige alle kaarten, appjes, telefoontjes en bloemen die Anna Maria gedurende haar ziekteproces van u mocht ontvangen. Ze voelde zich zo verbonden met  en zo gedragen door onze gemeenschap.
Met een byzantijnse viering hebben we haar op 20 juli jl. uitgeleide gedaan op de begraafplaats van St. Barbara in Utrecht.
Na de viering van de Goddelijke Liturgie op 17 september, zal een Litia worden gehouden voor Anna Maria. Eeuwige gedachtenis!


Zondag 8 oktober Landelijke dag van de Pokrof gemeenschappen
De landelijke dag vindt dit jaar plaats in Eindhoven en wordt georganiseerd door de gemeenschap Gruzinskaja. Om 11.00 uur is er een Goddelijke Liturgie in de kapel van Vitalis Kronehoef, Kloosterdreef 23 5623 DA Eindhoven. 
Vader Paul Brenninkmeier is de celebrant, en Wim Tobé de diaken. Het SBKE zal de liederen zingen, maar natuurlijk zijn zangers van Utrecht welkom mee te zingen. 

Na de Liturgie zal er rond 13.30 uur een lunch plaatsvinden in de Wasvenhoeve te Eindhoven. In verband met de reservering wordt u verzocht om zo spoedig mogelijk door te geven of u wilt deelnemen aan deze lunch, en evt. met hoeveel personen.