Geeft u geld aan een goed doel of een kerkelijke of maatschappelijke instelling? Of maakt u kosten voor zo’n instelling? Dan kunt u deze onder voorwaarden aftrekken van de belasting. Dit geldt ook voor giften in natura.

ANBI
De afzonderlijke instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn door de belastingdienst aangewezen als ANBI. Wij staan bij de belastingdienst bekend onder de naam:  Gemeenschap Wladimirskaja.

Particulieren en bedrijven die geld aan een ANBI instelling geven, genieten belastingvoordeel bij donaties, doordat 
de donateur zijn schenking kan aftrekken voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Voor iedere ANBI geldt een publicatieplicht van een tiental onderwerpen. De meeste daarvan staan hieronder vermeld: naam, bestuur, contactgegevens, jaarverslag, wie we zijn (doel/ visie), etc.

A.  ALGEMENE GEGEVENS
Naam:  Gemeenschap toegewijd aan de Icoon van de Moeder Gods van Wladimir

RSIN/fiscaalnummer: 824190439
Website: https://www.byzantijnsekapelutrecht.nl
Rekeningnummer: ING Bank – NL13 INGB 0004 5829 39

Secretariaat telefoon: 06-50431561
Postadres: G. van Walenborchstraat 58, 3515 BV Utrecht
Liturgieadres: H. Johannes de Doper – H. Bernarduskerk, Oranje Nassaulaan 2, 3523 VR  Utrecht

De RK Gemeenschap Wladimirskaja behoort tot de Rooms- Katholieke Kerk in Nederland. Op alle afzonderlijke instellingen die tot de Rooms- Katholieke Kerk behoren, waaronder dus Gemeenschap Wladimirskaja, is de ANBI groepsbeschikking van toepassing.

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur bestaat uit 4 leden:

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid (met aandachtsgebied koorzaken)

C.  Doelstelling/visie
De instelling heeft de volgende doelstelling:
1.   Het in stand houden van een Katholieke Kerkgemeenschap van de Byzantijnse ritus, die regelmatig samenkomt voor de viering van de Goddelijke Liturgie en de officies en voor het ontvangen van de sacramenten.
2.   Het respectvol omgaan met en het zuiver en getrouwvol bewaren van het liturgisch en geestelijk erfgoed van de Oosterse Kerken.
3.   Het bevorderen van de verzoening tussen Christenen van Oost en West.
4.   De instelling streeft haar doelstellingen na onder eerbiediging van het gezag van de plaatselijke bisschop.

D. Beleidsplan
De instelling kent een doorlopend meerjarig beleidsplan:
a.   het vieren van de eredienst in een volgens de Byzantijnse ritus ingerichte ruimte,
b.   het lidmaatschap van en de samenwerking in de landelijke kerkelijke instelling Pokrof,
c.   het onderhouden van goede betrekkingen met de Rooms-Katholieke parochies en dekenaten, alsmede met de Orthodoxe Kerken in de regio van de instelling,
d.   het bevorderen van alle voorkomende activiteiten dienstig aan de verwezenlijking van de doelstellingen.
De instelling streeft haar doelstelling na onder erkenning van het gezag van de bisschoppenconferentie ten aanzien van de bevordering van de publieke eredienst.

E. Beloningsbeleid
De leden van het bestuur van de Gemeenschap Wladimirskaja en de dirigent ontvangen een vrijwilligersvergoeding voor hun werkzaamheden.
De priesters en diakens ontvangen van de gemeenschap waar zij celebreren een vergoeding zoals vastgesteld binnen de Landelijke Instelling Pokrof. Tevens krijgen zij de reiskosten vergoed.
De instelling heeft geen medewerkers in dienst.

F. Verslag activiteiten
Op de 3e zondag van de maand, behalve in de maand juli, vieren wij in de H. Johannes-Bernarduskerk in Utrecht de Byzantijnse Liturgie. Daarnaast zijn er 2-3 vieringen per jaar op kerkelijke hoogfeesten.
Eén à twee keer per jaar wordt er een jaarvergadering en/of een bezinningsmorgen gehouden.
Zie elders op deze site voor het jaarverslag van het afgelopen jaar.

 G. Financiële verantwoording

  

RESULTATENREKENING Resultaat   Resultaat
  2023   2022
Baten      
Collectes, kaarsen etc. €     1.885,00   €       1.664,00
Giften en legaat €     1.125,00   €       1.809,00
Giften Landelijke Instelling Pokrov €                   -     €         360,00
Giften, vrijwilligersvergoeding bestuur €     3.825,00   €       3.780,00
Rente ING-bank €         161,00   €               3,00
Totaal baten €     6.966,00   €     7.616,00
       
Lasten      
Stipendia/reiskosten clerus €     1.800,00   €       1.322,00
Gebruik kerkruimte, Johannes-Bernarduskerk €     2.400,00   €       2.400,00
Kosten liturgie, incl. Pasen en Kerst €           69,00   €         492,00
Kosten dirigent €         812,00   €         747,00
Koorkosten (zangdag) €         347,00    
Vrijwilligersvergoeding bestuur €     3.825,00   €       3.780,00
Representatie bestuur €         100,00   €           72,00
Vergaderkosten €           60,00   €           69,00
Kantoor- en administratiekosten €           25,00   €           25,00
Contributie Landelijke Instelling Pokrof €                   -     €                   -  
Secretariaatskosten/kerkberichten €                   -     €           16,00
Kosten website €         265,00   €         664,00
Verzekeringen Donatus (Inboedel en Aansprakelijkheid) €         144,00   €         134,00
Bankkosten €         273,00   €         251,00
Attenties €           15,00   €         323,00
Overige kosten €           70,00   €         120,00
Lasten voorgaand jaar €                   -     €         246,00
Totaal lasten €   10.205,00   €   10.661,00
Resultaat                                                                             €   -3.239,00        - € 3.045,00    

 

 

RESULTATENREKENING 2022  Resultaat   Resultaat
  2022   2021
Baten      
Collectes, kaarsen etc.   €       1.664,00    €        949,00
Giften en legaat   €       1.809,00    €     2.569,00
Giften Landelijke Instelling Pokrov  €          360,00    €                 -  
Giften: Vrijwilligersvergoeding bestuur   €       3.780,00    €     3.825,00
Rente ING-bank  €               3,00    €                 -  
Totaal baten   €       7.616,00    €    7.343,00
       
Lasten      
Stipendia/reiskosten clerus   €       1.322,00    €        750,00
Gebruik kerkruimte, Johannes-Bernarduskerk   €       2.400,00    €     2.400,00
Kosten liturgie, incl. Pasen en Kerst  €          492,00    €        241,00
Kosten dirigent   €          747,00    €        477,00
Vrijwilligersvergoeding bestuur   €       3.780,00    €     3.825,00
Representatie bestuur   €            72,00    €        126,00
Bestuurskosten  €                   -      €                 -  
Vergaderkosten   €            69,00    €                 -  
Kantoor- en administratiekosten   €            25,00    €           26,00
Contributie Landelijke Instelling Pokrof   €                   -      €                 -  
Secretariaatskosten/kerkberichten   €            16,00    €           19,00
Kosten website   €          664,00    €        375,00
Verzekeringen Donatus (Inboedel en Aansprakelijkheid)   €          134,00    €        135,00
Bankkosten   €          251,00    €        150,00
Attenties  €          323,00    €                 -  
Overige kosten   €          120,00    €                 -  
Lasten voorgaand jaar  €          246,00    €                 -  
Totaal lasten  €    10.661,00    €    8.524,00
       
Resultaat   €     -3.045,00    €   -1.181,00
       

 

Financiele verantwoording 2021

RESULTATENREKENING Resultaat Resultaat
  2021 2020
Baten    
Collectes, kaarsen etc. €      950 €   1.109
Giften en legaat €   2,569 €   3.729
Giften, vrijwilligersvergoeding bestuur €   3.825 €   3.400
Totaal baten €   7.344 €   8.238
     
Lasten    
Stipendia/reiskosten clerus €      750 €      450
Gebruik kerkruimte, Johannes-Bernarduskerk €    2.400 €   1.800
Kosten liturgie, incl. Pasen en Kerst €       241 €      110
Kosten dirigent €       477 €      309
Vrijwilligersvergoeding bestuur €    3.825 €   3.400
Representatie bestuur €       126 €      275
Bestuurskosten              -  €       83
Vergaderkosten              - €       88
Aanschaf microfoon en zender                - €     534
Ontmoeting Bunnik - StayOkay               - €     115
Kantoor- en administratiekosten €          26 €     117
Contributie Landelijke Instelling Pokrof                - €     100
Secretariaatskosten/kerkberichten €          19 €       42
Kosten website €        375 €     623
Verzekeringen Donatus (Inboedel en Aansprakelijkheid) €        135 €     129
Bankkosten €        150 €     161
Attenties               - €     652
Overige kosten               - €         8
Lasten voorgaand jaar               -            -
Totaal lasten €     8.524 €   8.996
     
Resultaat €   -  1.180  €    - 758

 

Financiële verantwoording 2020

RESULTATENREKENING  Resultaat Begroting Resultaat
  2020 2020 2019
Baten      
Collectes, kaarsen etc.   € 1.109,00  €   3.000,00  €   3.052,00
Giften en legaat   € 3.729,00  €   1.500,00  €   7.358,00
Giften, vrijwilligersvergoeding bestuur   € 3.400,00  €   6.000,00  €   6.150,00
Totaal baten   € 8.238,00  € 10.500,00  € 16.559,00
       
Lasten      
Stipendia/reiskosten clerus   €     450,00  €   1.600,00  €   1.287,00
Gebruik kerkruimte, Johannes-Bernarduskerk   € 1.800,00  €   2.600,00  €   2.400,00
Kosten liturgie, incl. Pasen en Kerst  €     110,00  €       450,00  €       418,00
Kleden voor analoy's   €             -    €                -    €       160,00
Kosten dirigent   €     309,00  €       500,00  €       524,00
Vrijwilligersvergoeding bestuur   € 3.400,00  €   6.000,00  €   6.150,00
Representatie bestuur   €     275,00  €       100,00  €       115,00
Bestuurskosten   €       83,00  €         50,00  €         58,00
Vergaderkosten   €       88,00  €                -    €                -  
Aanschaf microfoon en zender  €     534,00  €                -    €                -  
Ontmoeting Bunnik - StayOkay   €     115,00  €                -    €                -  
Uitje koor en bestuur   €             -    €                -    €       847,00
Kantoor- en administratiekosten   €     117,00  €       100,00  €         84,00
Contributie Landelijke Instelling Pokrof   €     100,00  €       100,00  €       100,00
Secretariaatskosten/kerkberichten   €       42,00  €       100,00  €         73,00
Kosten website   €     623,00  €       150,00  €       157,00
Verzekeringen Donatus (Inboedel en Aansprakelijkheid)   €     129,00  €       100,00  €       114,00
Bankkosten   €     161,00  €       125,00  €       122,00
Attenties  €     652,00  €       342,00  €       342,00
Overige kosten   €         8,00  €       125,00  €         41,00
Lasten voorgaand jaar  €             -    €                -    €           2,00
Totaal lasten  € 8.996,00  € 12.442,00  € 12.994,00
       
Resultaat   €   -758,00  €  -1.942,00  €   3.565,00

 

Financiële verantwoording 2019

  Resultaat Resultaat 
2019 2018
 Inkomsten 
 Collectes/kaarsen/prosfors  € 3.052 € 3.138
 Rente ING Bank  € 6
 Legaat  € 5.000
 Giften en legaat  € 2.358 € 2.775
 Giften, vrijwilligersvergoeding bestuur  € 6.150 € 7.500
 Baten voorgaand jaar  € 2
 Totaal inkomsten  € 16.559 € 13.420
 Uitgaven 
 Stipendia/reiskosten  € 1.287 € 1.506
 Huur kerkruimte JOB  € 2.400 € 2.400
 Kosten liturgie en boekjes  € 258 € 331
 Nieuwe kleden voor analoy's  € 160
 Kosten dirigent  € 524 € 40
 Kosten Pasen  € 73 € 71
 Kosten Kerst  € 86 € 70
 Kosten Paasproject  € 113
 Bijdage in dirigenten-cursus  € 260
 Bestuurskosten  € 58 € 25
 Uitje koor en bestuur  € 847
 Vrijwilligersvergoeding bestuur  € 6.150 € 7.500
 Representatie bestuur  € 115 € 115
 Lunch groep Kasteel Hernen  € 102
 Kantoorkosten  € 84 € 20
 Bezinning/lezing  € 10
 Contributie L.I. Pokrof  € 100 € 100
 Secretariaatskosten, incl. kerkbericht  € 73 € 81
 Kosten website  € 157 € 85
 Verzekeringen (Inboedel & Aansprakelijkheid)  € 114 € 114
 Bank- en stortingskosten  € 122 € 122
 Attenties  € 342 € 36
 Overige kosten  € 41
 Lasten voorgaand jaar  € 2 € 35
 Totaal uitgaven  € 12.994 € 13.135
 Resultaat  € 3.565  € 285