Algemeen Nut Beogende Instelling

Geeft u geld aan een goed doel of een kerkelijke of maatschappelijke instelling? Of maakt u kosten voor zo’n instelling? Dan kunt u deze uitgaven onder bepaalde voorwaarden aftrekken. Dit geldt ook voor giften in natura.

ANBI
De Belastingdienst beschouwt de gezamenlijke Kerkgenootschappen in Nederland als één grote ANBI-instelling. Zowel de ANBI-instelling zelf, als particulieren en bedrijven die geld aan de instelling geven, genieten belastingvoordeel bij donaties, doordat:

1. de instelling over het ontvangen geld geen belasting hoeft te betalen;
2. de donateur zijn schenking kan aftrekken voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting.

De Gemeenschap Wladimirskaja valt onder een zogenaamde groepsbeschikking, namelijk die van bisschoppenconferentie van de Rooms-Katholieke Kerkprovincie. Voor iedere ANBI geldt een publicatieplicht van een tiental onderwerpen. De meeste daarvan staan al op deze website: naam, bestuur, contactgegevens, jaarverslag, wie we zijn (doel/ visie), etc.

A.  ALGEMENE GEGEVENS
Naam:  Gemeenschap toegewijd aan de Icoon van de Moeder Gods van Wladimir

RSIN/fiscaalnummer: 824190439
Website: https://www.byzantijnsekapelutrecht.nl
Rekeningnummer: ING Bank – NL13 INGB 0004 5829 39

Secretariaat telefoon: 030-271102
Postadres: G. van Walenborchstraat 58, 3515 BV Utrecht
Liturgieadres: H. Johannes de Doper – H. Bernarduskerk, Oranje Nassaulaan 2, 3523 VR  Utrecht

De RK Gemeenschap Wladimirskaja behoort tot de Rooms- Katholieke Kerk in Nederland. Op alle afzonderlijke instellingen die tot de Rooms- Katholieke Kerk behoren, waaronder dus Wladimirskaja, is de ANBI groepsbeschikking van toepassing.

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur bestaat uit 5 leden:

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid (met aandachtsgebied koorzaken)
Bestuurslid (met aandachtsgebied pr)

C.  Doelstelling/visie
De instelling heeft de volgende doelstelling:
1.   Het in stand houden van een Katholieke Kerkgemeenschap van de Byzantijnse ritus, die regelmatig samenkomt voor de viering van de Goddelijke Liturgie en de officies en voor het ontvangen van de sacramenten.
2.   Het respectvol omgaan met en het zuiver en getrouwvol bewaren van het liturgisch en geestelijk erfgoed van de Oosterse Kerken.
3.   Het bevorderen van de verzoening tussen Christenen van Oost en West.
4.   De instelling streeft haar doelstellingen na onder eerbiediging van het gezag van de plaatselijke bisschop.

D. Beleidsplan
De instelling kent een doorlopend meerjarig beleidsplan:
a.   het vieren van de eredienst in een volgens de Byzantijnse ritus ingerichte ruimte,
b.   het lidmaatschap van en de samenwerking in de landelijke kerkelijke instelling Pokrof,
c.   het onderhouden van goede betrekkingen met de Rooms-Katholieke parochies en dekenaten, alsmede met de Orthodoxe Kerken in de regio van de instelling,
d.   het bevorderen van alle voorkomende activiteiten dienstig aan de verwezenlijking van de doelstellingen.
De instelling streeft haar doelstelling na onder erkenning van het gezag van de bisschoppenconferentie ten aanzien van de bevordering van de publieke eredienst.

E. Beloningsbeleid
De leden van het bestuur van de Gemeenschap Wladimirskaja en de dirigent ontvangen een vrijwilligersvergoeding voor hun werkzaamheden.
De priesters en diakens ontvangen van de gemeenschap waar zij celebreren een vergoeding zoals vastgesteld binnen de Landelijke Instelling Pokrof. Tevens krijgen zij de reiskosten vergoed.
De instelling heeft geen medewerkers in dienst.

F. Verslag activiteiten
Op de 3e zondag van de maand, behalve in de maand juli, vieren wij in de H. Johannes-Bernarduskerk in Utrecht de Byzantijnse Liturgie. Daarnaast zijn er 4-5 vieringen per jaar op kerkelijke hoogfeesten.
Eén à twee keer per jaar wordt er een jaarvergadering en/of een bezinningsmorgen gehouden.
Zie elders op deze site voor het jaarverslag van het afgelopen jaar.

 G. Financiële verantwoording

Financiële verantwoording 2019

  Resultaat Resultaat 
2019 2018
 Inkomsten 
 Collectes/kaarsen/prosfors  € 3.052 € 3.138
 Rente ING Bank  € 6
 Legaat  € 5.000
 Giften en legaat  € 2.358 € 2.775
 Giften, vrijwilligersvergoeding bestuur  € 6.150 € 7.500
 Baten voorgaand jaar  € 2
 Totaal inkomsten  € 16.559 € 13.420
 Uitgaven 
 Stipendia/reiskosten  € 1.287 € 1.506
 Huur kerkruimte JOB  € 2.400 € 2.400
 Kosten liturgie en boekjes  € 258 € 331
 Nieuwe kleden voor analoy's  € 160
 Kosten dirigent  € 524 € 40
 Kosten Pasen  € 73 € 71
 Kosten Kerst  € 86 € 70
 Kosten Paasproject  € 113
 Bijdage in dirigenten-cursus  € 260
 Bestuurskosten  € 58 € 25
 Uitje koor en bestuur  € 847
 Vrijwilligersvergoeding bestuur  € 6.150 € 7.500
 Representatie bestuur  € 115 € 115
 Lunch groep Kasteel Hernen  € 102
 Kantoorkosten  € 84 € 20
 Bezinning/lezing  € 10
 Contributie L.I. Pokrof  € 100 € 100
 Secretariaatskosten, incl. kerkbericht  € 73 € 81
 Kosten website  € 157 € 85
 Verzekeringen (Inboedel & Aansprakelijkheid)  € 114 € 114
 Bank- en stortingskosten  € 122 € 122
 Attenties  € 342 € 36
 Overige kosten  € 41
 Lasten voorgaand jaar  € 2 € 35
 Totaal uitgaven  € 12.994 € 13.135
 Resultaat  € 3.565  € 285
 

 

Kerkbericht

Kerkbericht

KERKBERICHT NR. 4-2020 Overzicht van komende vieringen in de H. Johannes de Doper - H. Bernarduskerk,Oranje Nassaulaan 2, 3523 VR Utrecht VANWEGE DE ONZEKERE ONTWIKKELING VAN DE CORONA-PANDEM...

Lees meer

Vieringen bijwonen

Vieringen bijwonen

Vieringen bijwonen U bent van harte welkom om onze vieringen bij te wonen, of om eens rustig een kijkje te komen nemen.Vanaf 10.15 uur kunt u binnenlopen in de kerk. De lector (lezer) is dan het De...

Lees meer

Nieuws, lief en leed

Nieuws, lief en leed

Nieuws       Terugblik 23 augustus Op 23 augustus jl. hadden we een zeer geslaagde bijeenkomst op het landgoed Rhijnauwen. Er waren 31 leden van onze gemeenschap aanwezig en ...

Lees meer

Archief

Archief

Archief In dit archief zijn documenten opgenomen van Overwegingen van Vader Paul Brenninkmeijer, van Kerkberichten en van Jaarverslagen van de gemeenschap Wladimirskaja. Voor oudere documenten kunt u...

Lees meer

Fotogalerij

Fotogalerij

Fotogalerij  In deze fotogalerij zijn foto's opgenomen van gebeurtenissen in onze Gemeenschap. Als u foto's in uw bezit hebt die naar u mening een plaats in het archief zouden verdienen, neem da...

Lees meer

Koorleden gevraagd

Koorleden gevraagd

Koorleden gevraagd De Wladimirskaja gemeenschap heeft een eigen koor, dat de voorgeschreven gezangen van alle vieringen zingt. In de Byzantijnse ritus neemt het koor een belangrijke, zelfs onmi...

Lees meer