RK Gemeenschap Wladimirskaja
De RK Gemeenschap Wladimirskaja, secretarieel gevestigd aan G. van Walenborchstraat 58, 3515 BV te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  D
. Sweere, secretaris van het bestuur, is de Functionaris Gegevensbescherming van Wladimirskaja. 

Persoonsgegevens die wij verwerken
De RK Gemeenschap Wladimirskaja verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deelneemt aan onze vieringen en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

–             Van personen deelnemen aan onze vieringen of over onze vieringen geïnformeerd willen worden: voorletters en achternaam, telefoonnummer, en e-mailadres. Indien leden van onze gemeenschap niet over e-mail beschikken: voorletters en achternaam, telefoonnummer en postadres.
–              Van de bestuursleden van onze gemeenschap en van de liturgische functiebekleders (priester, acoliet, dirigent): voor- en achternaam, e-mailadres en/of postadres, telefoonnummer.
–              Incidenteel worden foto’s van een viering bewaard op onze website (Fotogalerij).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contactformulier, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De RK Gemeenschap Wladimirskaja verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– om per kwartaal het Kerkbericht te kunnen verzenden
– om U te kunnen e-mailen, indien nodig is, over tussentijdse nieuwsberichten
– om U te kunnen informeren over recente gebeurtenissen in onze gemeenschap.

 Geautomatiseerde besluitvorming
De RK Gemeenschap Wladimirskaja neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van de RK Gemeenschap Wladimirskaja) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De RK Gemeenschap Wladimirskaja bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn wordt bepaald door de deelname aan en de betrokkenheid bij het werk van de Landelijke Instelling.

Delen van persoonsgegevens met derden
De RK Gemeenschap Wladimirskaja verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gebruik van cookies, of vergelijkbare technieken
De website van RK Gemeenschap Wladimirskaja gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de RK Gemeenschap Wladimirskaja en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via het contactformulier. 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

De RK Gemeenschap Wladimirskaja wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De RK Gemeenschap Wladimirskaja neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via het contactformulier in de rubriek Contact.