Hieronder vindt u de sociaal jaarverslagen vanaf 2020 tot 2023.  Voor oudere jaarverslagen zie het Archief.

Sociaal jaarverslag 2023
In 2023 zijn er in totaal 13 vieringen van de Goddelijke Liturgie geweest. Met als bijzondere vieringen: de Litia in maart, Pasen, Pinksteren, Kerstmis en in november een iconenwijding. Ingegeven door de (nog steeds) drukke agenda van vader Paul en door de drukte voor het koor hebben we in het najaar besloten het aantal vieringen door het jaar heen te verminderen. Dit houdt in dat we vanaf 2024 de vieringen op de 3e zondag van de maand die voorafgaan aan Kerstmis, Pasen en Pinksteren laten vervallen.

Informatie uit de gemeenschap
Overlijden van Anna Maria
Na een ziekbed van iets meer dan een jaar is op 13 juli 2023 Anna Maria Plooij overleden. De laatste maanden was Anna Maria in het hospice in Bilthoven waar wij als koor nog voor en met haar een aantal liederen hebben gezongen. Het was een bijzondere middag waarbij alle koorleden persoonlijk afscheid van Anna Maria namen. Op 20 juli was haar uitvaart in de kapel van Barbara. In augustus hebben we een Litia voor Anna Maria gehouden.

Onze vieringen
De vieringen zijn ook dit jaar mooi en ingetogen. Vader Paul gaat ons steeds op heel dienende wijze voor, in een mooi samenspel met diaken Wim Tobé. Allard Griffioen is onze gewaardeerde acoliet en Henk Kanters is lector tijdens onze vieringen.
Harm Goris en Freek Boers zorgen elke viering ervoor dat de kerk mooi is voorbereid en aangekleed. Freek zorgt ook voor verse prosfores. De bloemen bij de iconen worden verzorgd door Sophie van der Wees.

Een aantal vaste bezoekers lukt het niet meer naar onze vieringen te komen. Doorgaans heeft dit te maken met ouder worden en een beperkende gezondheid. Dit jaar merken we duidelijk dat het bezoekersaantal per viering daalt. Maar als we kijken naar de overige Byzantijnse vieringen in Nederland mogen we blij zijn dat we met nog zo een grote regelmaat een Goddelijke Liturgie in Utrecht kunnen vieren.

Ons koor is dit jaar uitgebreid met 2 leden en bestaat in 2023 uit 14 mensen. Dolf Bruinsma is onze inspirerende dirigent. We repeteren nu van maart tot november driemaal per maand, in de wintermaanden 2 x per maand. In april hebben we op een zaterdag een koordag gehouden onder leiding van een zangpedagoog. John Sloot heeft samen met een paar andere koorleden de lunch verzorgd. Het was een hele geslaagde dag die voor herhaling vatbaar is. Hierbij willen we ook de goede samenwerking met de mensen van de Johannes-Bernarduskerk vermelden. We mogen altijd gebruik maken van hun (repetitie-) ruimtes en ze staan ons met raad en daad bij. Wat fijn zo welkom te zijn.

Informatie bestuur
Het bestuur bestaande uit John Sloot, George Bruinaars en Dorine Sweere, met als adviseur vader Paul Brenninkmeijer, heeft in 2023 vier keer vergaderd. Daarnaast is er met regelmaat onderling overleg bij voorkomende vragen. Tweemaal per jaar is er iemand van het bestuur bij de vergaderingen van de Landelijke Instelling Pokrof, de overkoepelende organisatie van de Byzantijnse Gemeenschappen in Nederland. Er is binnen het bestuur van Wladimirskaja een positieve en goede samenwerking, waardoor het “werk” wat we te verrichten hebben licht is.
Sophie van der Wees zorgt als ondersteuner van het bestuur voor taken betreffende het koor en de repetities. Albert Mennes beheert onze website en Henk Kanters, onze inhoudelijke webmaster, zorgt ervoor dat de kerkberichten, de preken/overwegingen etc. op de website te vinden zijn. De kascontrolecommissie, bestaat dit jaar uit Maria Santman en
Ans van Steijn. Zij bestuderen met aandacht de financiële verantwoording.

Omdat we tijdens de vieringen minder bezoekers ontvangen lopen onze inkomsten vanuit de collecte ook terug. Gelukkig hebben we nog een kleine financiële buffer waardoor we nog wel aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Een financiële bijdrage is uiteraard van harte welkom.

De samenstelling van het bestuur is vanaf januari 2024 als volgt:
Zowel John als George hebben voor 2 jaar bijgetekend als bestuurslid. Daar zijn we uiteraard blij en opgelucht over.
Dorine Sweere, voorzitter a.i. en secretaris (zittingstermijn tot 1-1-2027),
George Bruinaars penningmeester (zittingstermijn tot 1-1-2026)
John Sloot (zittingstermijn tot 1-1-2026)
Vader Paul Brenninkmeijer is adviseur van het bestuur.

We hebben wederom een mooi jaar achter ons, met prachtige vieringen, mooie ontmoetingen en ook verdrietige momenten. Juist als het verdriet groot is zijn we elkaar nabij. De Byzantijnse Gemeenschap Wladimirskaja kent een grote onderlinge verbondenheid waar we zeer dankbaar voor zijn.

We wensen ieder een liefdevol nieuw jaar toe en kijken ernaar uit u weer te ontmoeten.

Dorine Sweere, secretaris
31-12-2023

 

Sociaal jaarverslag 2022 
In 2022 mochten we vanaf februari weer maandelijks onze vieringen houden, in eerste instantie nog met in achtneming van de vele coronamaatregelen maar vanaf  Pasen konden we die loslaten. Er zijn in totaal 12 vieringen geweest, met als bijzondere vieringen die van Pasen, Pinksteren en Kerstmis. Op 16 oktober vierden we de landelijke dag van Pokrof in Utrecht. In november was er de iconenwijding.

Informatie uit de gemeenschap
In mei worden we opgeschrikt door het bericht dat Anna Maria Plooij ernstig ziek is. Anna Maria, zeer gewaardeerd lid in ons bestuur en mooie sopraan in ons koor, blijkt inoperabele kanker te hebben en is  begonnen aan een traject met chemokuren. Het is een zware en moeilijke tijd voor haar. En wat voelt zij zich gedragen door ons. Veel kaartjes, bloemen, appjes van heel veel leden uit onze gemeenschap, tijdens de vieringen klinkt steeds haar naam, en een aantal koorleden bezoekt haar met grote regelmaat. Anna Maria dankt ons voor onze aandacht en gebed voor haar.

Op 9 juli 2022 overlijdt Frieda van Goethem, 91 jaar oud, in alle rust in het St. Vincentius-ziekenhuis in Antwerpen. Frieda was een zeer gelovige vrouw en erg betrokken bij  onze gemeenschap Wladimirskaja. Zij was een van de statutaire oprichters van onze gemeenschap en jarenlang bestuurslid. Bijzonder was hoe Frieda de laatste jaren vanuit haar woonplaats Antwerpen per taxi veelvuldig naar onze vieringen kwam.
Op 9 augustus 2022 overleed, op 88-jarige leeftijd, Truus van der Geest-Standaart. Truus was destijds voorzitter van onze gemeenschap en zij zong jarenlang, samen met haar man Hans van der Geest, in het koor van Wladimirskaja. Voor Frieda en Truus eeuwige gedachtenis!

Onze vieringen
Ook dit jaar zijn onze vieringen mooi en ingetogen. Vader Paul weet ons steeds weer te raken en mee te nemen in de Goddelijke Liturgie, ook dit jaar bijgestaan door diaken Wim Tobé, of bij diens afwezigheid door diaken Iwan Ossenwijer. Allard Griffioen is onze vaste acoliet en doet dit op een dienende wijze. Henk Kanters is onze gewaardeerde lector.

Wij zijn erg blij met de inzet en de onderlinge samenwerking van onze kosters Harm Goris en Freek Boers. Elke viering is de kerk prachtig voorbereid en aangekleed. En waar nodig steken ze tijdens de viering een hand toe, zoals bijvoorbeeld bij de collecte of bij het begeleiden van de communie. Daarbij is Freek inmiddels bakker van de prosfores, wat hij met hart en ziel doet. Sophie van der Wees zorgt met grote aandacht voor de bloemversiering rondom de iconen.  Vanaf de zomer zorgt Wil Blom voor onze koffie en thee na de vieringen.

Een aantal vaste bezoekers komt niet meer naar onze vieringen, doorgaans heeft dit te maken met ouder worden en een beperkende gezondheid. Gelukkig vinden ook “nieuwe” mensen de weg naar onze vieringen, zeker rondom de feestdagen als Pasen en Kerstmis, wanneer men de Byzantijnse Liturgie een keer wil ervaren. Deze mensen vinden ons vaak via onze website, die door gemiddeld meer dan 100 bezoekers per dag bezocht wordt. Het belang van een goede website wordt hiermee duidelijk onderschreven.

Ons koor bestaat in 2022 uit 12 mensen en Dolf Bruinsma is onze inspirerende dirigent. We repeteren nu vast driemaal per maand en we waarderen zeer dat Dolf elke keer weer de reis met OV vanuit Haarlem wil ondernemen. Op 30 oktober hebben we met ons koor deelgenomen aan een interkerkelijke psalmenmiddag vanwege het 900 jarig bestaan van Utrecht. De grote Antoniuskerk aan de Kanaalstraat was helemaal  vol en muisstil toen ons koor vier psalmen zong. In alle bescheidenheid kunnen we zeggen dat het ook erg goed ging! Fijn om te zien dat er ook dan een aantal vaste bezoekers van ons, o.a. Harry, Katja, Ada, zijn om ons aan te moedigen.

Vader Paul heeft op 12 oktober ‘s avonds  zijn door corona uitgestelde lezing eindelijk kunnen geven. Het was een inspirerende lezing over de liturgie, en de overeenkomsten en verschillen tussen de ‘gewone’ rooms-katholieke ritus en de Byzantijnse ritus. Wederom was er bij de lezing een aantal vaste bezoekers aanwezig, alsook mensen van de Johannes-Bernardus gemeenschap.

Informatie  bestuur
Als bestuur zijn we uiteraard ook erg getroffen door het ziek worden van Anna Maria. En hebben we ons moeten beraden hoe verder. Gelukkig is John Sloot bereid gevonden om in het bestuur te komen. Dorine Sweere vervult nog steeds de dubbelfunctie van voorzitter en secretaris, alles went. George Bruinaars is gelukkig nog steeds onze penningmeester en vader Paul onze zeer gewaardeerde adviseur en notulist.

Sophie van der Wees heeft als ondersteuner van het bestuur de taken van Anna Maria rondom het koor en de repetities overgenomen. Grote dank aan John en Sophie!
Albert Mennes beheert onze website en Henk Kanters, onze inhoudelijke webmaster, zorgt ervoor dat de kerkberichten, de preken/overwegingen etc. op de website te vinden zijn. 

Ook dit jaar hebben we geen ‘ledenvergadering’ kunnen houden en zijn alle te bespreken stukken via de mail gegaan. De kascontrolecommissie, bestaande uit Henk Kanters  en John Sloot heeft begin dit jaar het financiële jaarverslag over 2022 geaccordeerd. 

Het bestuur heeft 5 keer vergaderd, waarbij George  vanwege de afstand  via Zoom aanwezig was.

De samenstelling van het bestuur is vanaf januari 2023 als volgt: 
Dorine Sweere, voorzitter a.i. en secretaris (zittingstermijnen tot  1-1-2027),
George Bruinaars penningmeester (zittingstermijn tot 1-1-2024)
John Sloot  (zittingstermijn tot 1-1-2024)
Vader Paul Brenninkmeijer is adviseur van het bestuur. 

Kascontrolecommissie:  Henk Kanters (tot 1-1-2023) en Maria Santman  (tot 1-1-2024)

We hebben een mooi jaar achter ons,  met prachtige vieringen maar ook met zorg en verdriet om leden van onze gemeenschap. Maar de onderlinge betrokkenheid is groot en voelbaar, zoals Anna Maria zegt: “ik voel me zo gedragen door de Byzantijnse Gemeenschap Wladimirskaja”

We wensen ieder een liefdevol 2023 toe en kijken ernaar uit u weer te ontmoeten.

Dorine Sweere, secretaris
31 december 2022

 

Sociaal jaarverslag 2021 

Ook in 2021 had het coronavirus zijn weerslag op onze gemeenschap Wladimirskaja. Veel van onze vieringen konden geen doorgang vinden. En wanneer een viering wel doorging, was dat vaak met allerlei (vaak wisselende) beperkingen, zoals bijvoorbeeld: aanmelding en registratie vooraf, onderling afstand houden van 1.5 meter, maximaal 30 bezoekers, mondkapjes dragen in de kerk, geen prosfores of kruisverering, geen gezamenlijk koffiedrinken na de viering. Hierbij werkten we steeds binnen de voorschriften van de Johannes-Bernarduskerk en het protocol van de Nederlandse Bisschoppenconferentie.

We hebben in 2021 in totaal acht keer een Goddelijke viering kunnen houden. De eerste was in april, op Tweede Paasdag, zoals gezegd onder strikte voorwaarden. Daarna een viering in mei op  Tweede Pinksterdag, en vervolgens op de derde zondag van resp. juni, augustus t/m december. Eind december werden de maatregelen weer aangescherpt waardoor de viering op Tweede Kerstdag tot onze spijt niet door kon gaan. De viering in oktober was een woordviering met diaken. Tijdens de vieringen mocht het koor aanvankelijk met 4, later met maximaal 8 mensen zingen.
In oktober mochten we, voor het eerst sinds lange tijd, weer samen koffie drinken na de viering; dat was als vanouds heel prettig.  Jammer genoeg bleek dat eenmalig: vanaf november gold weer een strenger regime. Te betreuren is dat de geplande vieringen met een litia (oktober) en iconenwijding ( november) niet door konden gaan.

Bijzonder was te merken dat er een aantal nieuwe bezoekers naar onze vieringen kwam. Omdat ieder zich van te voren moest aanmelden hadden we daar goed zicht op. Anderzijds kozen een aantal vaste bezoekers ervoor om uit veiligheid niet naar de vieringen te komen. Gemiddeld genomen waren veel minder mensen bij onze vieringen aanwezig dan in de periode vóór corona. Via mail, app en telefoon probeerden we zoveel mogelijk onderling contact te houden.


Informatie uit de gemeenschap
André Swertz, een vaste bezoeker, van onze vieringen overleed op 1 januari 2021. Op 11 februari overleed Ben van de Brom aan corona. Ben was jarenlang actief voor het Pokrof-bestuur en in de Byzantijnse  gemeenschap in Den Haag. Ook bij onze gemeenschap Wladimirskaja was hij actief en zong hij steevast de tenorpartij in ons koor. Op 17 februari overleed Joke van Kleinwee. Zij was vanaf de beginjaren betrokken bij Wladimirskaja en maakte jarenlang als sopraan deel uit van ons koor. Hans Webbers overleed, na een lang ziekbed, dit jaar op 2 april. Hij was een trouwe bezoeker van onze vieringen. Eeuwige rust voor André, Ben, Joke en Hans.

Verscheidene leden van onze gemeenschap kampten met ziekte of waren door hun lichamelijke toestand niet in staat om naar de vieringen te komen, simpelweg omdat het virus voor hen zo gevaarlijk is dat zij er, vanwege bijvoorbeeld  hun longproblemen, aan kunnen overlijden. Ook vader Paul was korte tijd ziek, tweemaal zelfs, maar is sinds november gelukkig weer goed hersteld.

Tijdens de periode dat we geen vieringen hadden heeft vader Paul een bezinningsgroep georganiseerd en begeleid. Hieraan nam een kleine groep van vijf mensen deel, via ZOOM.
Ook heeft vader Paul, gedurende de tijd dat we geen vieringen konden houden, wekelijks een overweging  geschreven bij het zondagevangelie, die op de website zijn geplaatst.


Onze vieringen
De vieringen die we wel hebben kunnen houden waren, hoe beperkt in aantal ook, van een grote schoonheid en ingetogenheid. Vader Paul ging voor op zijn eigen dienende wijze. Vanaf augustus had vader Paul een draagbaar microfoontje waardoor hij minder moeite hoefde te doen om goed verstaanbaar te zijn. Wim Tobé is inmiddels onze vaste diaken in een mooie samenwerking met vader Paul.
Vanwege het vertrek van  Hermann Sleeuwenhoek als acoliet en koster zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe acoliet en hebben die gevonden in (koorlid) Allard Griffioen. De eerste drie vieringen  is hij op het altaar ingewerkt door acoliet Aschwin Sep uit Roosendaal.  Allard  is nu met recht onze altaardienaar te noemen.
Henk Kanters was opnieuw onze vaste lezer.
Harm Goris en Freek Boers zijn onze nieuwe kosters. Zij zijn vanaf april terdege ingewerkt door Wim Zwanikken die jarenlang de kosterstaken samen met Hermann en Jan heeft verricht. Vanaf augustus voeren Harm en Freek, tot onze vreugde, de kosterstaken samen uit met een grote inzet en aandacht.
Sophie van der Wees zorgt vanaf augustus voor de bloemversiering bij de iconen.

Het koor bestond dit jaar uit 12 mensen, door corona zijn we flink in omvang ingeboet. Tijdens de vieringen mochten we met 8 mensen zingen– dit onder leiding van onze gewaardeerde dirigent, Dolf Bruinsma.

Ook in 2021 vroegen de vieringen veel voorwerk en nawerk. Zo maakt vader Paul, in samenwerking met Wim Tobé en Dolf Bruinsma voor iedere viering een liturgieboekje. Gelukkig waren er steeds weer mensen die bereid zijn zich extra in te zetten. Waarvoor onze grote dank. Speciale  dank gaat naar de locatieraad van de Johannes Bernardus, en dan nog met name naar Madeleine Bogaerts. Altijd bereikbaar en altijd bereid om mee te denken en te zoeken naar mogelijkheden.

Informatie  bestuur
Ook dit jaar is het bestuur druk geweest met het zo goed mogelijk vervullen van zijn taken. De coronacrisis vroeg om voortdurende alertheid en snel reageren. Dit zowel beleidsmatig, om als bestuur telkens een standpunt te bepalen over nieuwe corona-ontwikkelingen en kerkelijke zorgen, alsook praktisch: het regelen van aanmeldingen, registratie van bezoekers, extra mailings etc.
Er was in 2021 nog steeds een onderbezetting in het bestuur. Er leek een kandidaat beschikbaar die na de coronatijd het secretariaat zou gaan voeren, maar deze heeft zich helaas in november teruggetrokken. Dorine Sweere vervulde derhalve in het hele verslagjaar de dubbelfunctie van voorzitter a.i. en secretaris.  Anna Maria Plooij kwijt zich in volle overgave aan alles wat met het koor te maken heeft en George Bruinaars is opnieuw onze penningmeester.
Vader Paul is ook dit jaar weer onze gewaardeerde  adviseur. Albert Mennes beheert onze website en Henk Kanters, onze inhoudelijke webmaster, zorgt ervoor dat de kerkberichten, de overwegingen etc. op de website te vinden zijn.  

Ook dit jaar hebben we geen ‘ledenvergadering’ kunnen houden en zijn alle te bespreken stukken via de mail gegaan. De kascontrolecommissie, bestaande uit Wil Blom en Henk Kanters heeft het financiële jaarverslag over 2020 geaccordeerd. 

Het bestuur heeft 6 keer vergaderd, meestal via ZOOM zodat we  ook als bestuur coronaproof handelen. Het moeilijkst was steeds te beslissen of we wel of niet een viering zouden kunnen houden. Het houden van de Goddelijke Liturgie in Utrecht is uiteindelijk toch de hoofdopdracht van het bestuur. De veiligheid voor onze bezoekers en de solidariteit met kwetsbare groepen in de maatschappij, gaven steeds de doorslag. Van een aantal mensen uit de gemeenschap kregen we via mail, app of een kaartje bemoedigende woorden en  waardering voor onze inspanningen. Wij danken u daarvoor, dat sterkt ons opnieuw om door te gaan.

De samenstelling van het bestuur is vanaf januari 2022 als volgt: 
Dorine Sweere, voorzitter a.i. en secretaris (zittingstermijnen tot uiterlijk 1-1-2023),
George Bruinaars penningmeester (zittingstermijn tot 1-1-2024)
Anna Maria Plooij, bestuurslid koorzaken (zittingstermijn tot 1-1-2026)
Vader Paul Brenninkmeijer is adviseur van het bestuur. 

Kascontrolecommissie:  Henk Kanters (tot 1-1-2022) en John Sloot  (tot 1-1-2023)

Ondanks alle zorgen in 2021  kijken we  opnieuw hoopvol uit naar 2022. Dit is ook gebaseerd op de ervaring van onderlinge betrokkenheid van de leden van de gemeenschap, ook als we elkaar niet daadwerkelijk kunnen zien. We wensen ieder veel gezondheid en kijken ernaar uit u weer te ontmoeten.

Dorine Sweere, secretaris
31-12-2021

 

Sociaal jaarverslag 2020

2020 is ook voor onze gemeenschap Wladimirskaja een moeilijk jaar geworden vanwege het coronavirus. In maart werd duidelijk dat we tijdelijk - op gezag van de Nederlandse Bisschoppenconferentie – geen vieringen mochten houden. Uiteraard hebben we als bestuur ons achter dit besluit geschaard. Dus dit jaar was er géén Goddelijke Liturgie met Pasen, was er in de vastentijd geen viering met de Voorafgewijde Gaven, vierden we geen Pinksteren, enzovoorts. We hebben in totaal slechts zes keer een goddelijke viering kunnen houden, in januari, februari, in september, oktober en op 20 december en Tweede Kerstdag. De viering in oktober was een woordviering  met diaken. De vieringen vanaf september waren onder strikte voorwaarden. Niet meer dan 30 personen, vooraf aanmelden, afstand houden, mondkapje dragen. Ook het koor werd beperkt gehouden tot 4 zangers. Er was geen mogelijkheid om met elkaar daarna koffie te drinken of na te praten. Heel begrijpelijk heeft een groot deel van onze vaste bezoekers de keuze gemaakt om niet naar de vieringen te komen, in verband met besmettingsgevaar.

Bijzonder was te merken dat er wel veel onderling contact was, mensen belden elkaar, appten heen en weer, en er was veel onderling mailcontact. Toen de eerste coronagolf in de zomer op zijn retour was heeft het bestuur op 23 augustus een bijeenkomst georganiseerd in de buitenlucht bij StayOkay in Bunnik. De opkomst was groot. De zon scheen volop en er was een zeer geanimeerde stemming. Iedereen was heel blij elkaar weer te zien. Er was een echte gemeenschap bij elkaar!

Informatie uit de gemeenschap
Op 14 april werden we opgeschrikt door het plotselinge overlijden aan een hartaanval van onze voorzitter Fons van Bosbeek. Het was midden in de coronatijd en er was dus ook geen mogelijkheid om een afscheidsviering of Litia te houden. We hebben als bestuur, op verzoek van de familie, Fons vanuit zijn huis uitgeleide gedaan met het zingen van een aantal byzantijnse gezangen; vader Paul was alleen met de familie van Fons aanwezig op de begraafplaats St. Barbara.

Piet van Kleinwee, oud-voorzitter en zeer betrokken lid van onze gemeenschap, overleed kort daarna, op 20 april. Wij hebben bij het verlaten van de Johannes-Bernardus kerk hem de laatste eer bewezen met het zingen van het Wetchnaja pamjat. Eeuwige rust voor zowel Fons als Piet!

Dit jaar waren verscheidene leden van onze gemeenschap ernstig ziek. Tenminste zes van hen moesten korter of langer worden opgenomen in het ziekenhuis of verpleeghuis. Van vijf mensen weten we dat ze besmet zijn geraakt met het coronavirus. Op het moment van schrijven van dit jaarverslag, zijn drie van onze leden in ernstige gezondheidstoestand (her)opgenomen in het ziekenhuis of verpleeghuis . We kennen hun namen en bidden voor hen.

Dorine Sweere volgde in januari een EHBO-cursus. Eind september heeft zij samen met Henk Kanters een BHV-cursus gevolgd, die werd georganiseerd door de parochie Utrecht. Dit vooruitlopend op de wettelijke regel die binnenkort van kracht wordt, dat bij elke kerkelijke viering verplicht een BHV’er aanwezig moet zijn.

Onze vieringen
De vieringen die we wel hebben kunnen houden waren, hoe beperkt ook, van een grote schoonheid en ingetogenheid. Vader Paul ging voor op zijn eigen dienende wijze, Hermann Sleeuwenhoek was opnieuw onze vaste acoliet, Henk Kanters onze lezer en vanaf september werkte Wim Tobé als diaken mee aan onze vieringen; op Tweede Kerstdag was Iwan Osseweijer de diaken.

Het koor bestond dit jaar uit 18 mensen, maar vanaf september mocht slechts een klein koor van vier zangers zingen – dit onder leiding van onze gewaardeerde dirigent, Dolf Bruinsma. 

Hermann Sleeuwenhoek heeft in december aangegeven dat hij vanwege toenemende gezondheidsklachten na 25 jaar stopt als acoliet. Op 26 december nam hij afscheid als acoliet. We zijn Hermann zeer erkentelijk voor zijn jarenlange inzet voor onze gemeenschap. De taken die Hermann en Jan vervulden zijn talloos. En met zoveel aandacht. We zullen er pas gaandeweg de tijd achter komen waar zij allemaal met een grote vanzelfsprekendheid en toewijding  voor zorgden.

De vieringen in de coronatijd vroegen een nog grotere inzet van vrijwilligers dan normaal. Onze dank gaat dan ook naar al die vrijwilligers die de vieringen  toch mogelijk maakten, de kosters, schoonmakers, receptionisten en begeleiders. En uiteraard naar vader Paul, die in coronatijd wekelijks een overweging schreef voor op de website. En naar het parochieberaad van de Johannes-Bernarduskerk die met ons steeds zocht naar mogelijkheden om toch een Goddelijke Liturgie te kunnen vieren.

Informatie  bestuur
Dit verslagjaar vergde veel van het bestuur, vanwege enerzijds de structurele onderbezetting, en anderzijds de extra taken en verantwoordelijkheden die de coronacrisis met zich meebracht. Dit werd nog versterkt door afwezigheid wegens ziekte van vader Paul als adviseur.

Na het plotseling wegvallen van onze voorzitter Fons van Bosbeek heeft het bestuur besloten dat Dorine Sweere voorzitter ad interim werd, naast haar functie als secretaris. Anna Maria Plooij was verantwoordelijk voor alle koorzaken en  Albert Mennes is van 1-1-2020 tot 1-9-2020 penningmeester geweest. Door omstandigheden heeft hij deze taak echter weer terug moeten geven. Wij danken Albert voor zijn inzet. Gelukkig was George Bruinaars bereid om het penningmeesterschap weer op zich te nemen. We zijn hem hier zeer erkentelijk voor.
Lange tijd waren er dit jaar twee vacatures en hebben we gezocht naar aanvulling van het bestuur. We hopen dat er een volgende stap gezet kan worden als het coronavirus op zijn retour is.

Door de coronamaatregelen hebben we moeten besluiten om de ledenvergadering via de mail te laten plaats vinden. Alle te bespreken stukken (sociaal en financieel jaarverslag) zijn rondgestuurd naar de leden van de gemeenschap. Een aantal mensen uit de gemeenschap hebben hierop instemmend gereageerd. De kascontrolecommissie, bestaande uit Marga Dickhoff en Wil Blom, heeft het financiële jaarverslag geaccordeerd.  

Albert Mennes heeft dit jaar de website van onze gemeenschap vernieuwd met het oog op veiligheidseisen en privacy. Albert beheert de website en Henk Kanters is inhoudelijk webmaster.

Het bestuur heeft 8 keer vergaderd waarvan zes keer  in aanwezigheid van vader Paul als adviseur. We hebben als bestuur moeilijke beslissingen moeten nemen: wel of niet vieren in coronatijd, hoe gaan we verder zonder Fons, hoe houden we contact met de mensen uit de gemeenschap? Uiteindelijk zijn we er steeds in goed overleg uitgekomen en kregen we via mail, app of een kaartje vanuit de gemeenschap waardering voor onze inspanningen. Wij danken u daarvoor, dat sterkt ons om door te gaan.

De samenstelling van het bestuur is vanaf januari 2021 als volgt: 
Dorine Sweere, voorzitter a.i.  secretaris (zittingstermijn tot 1-1-2023),
George Bruinaars penningmeester (zittingstermijn tot 1-1-2024)
Anna Maria Plooij, bestuurslid koorzaken (zittingstermijn tot 1-1-2022)
Vader Paul Brenninkmeijer is adviseur van het bestuur. 

Kascontrolecommissie:  Wil Blom (tot 1-1-2022) en Henk Kanters (tot 1-1-2023)

Ondanks alle zorgen in 2020  kijken we hoopvol uit naar 2021. Dit is ook gebaseerd op de ervaring van onderlinge betrokkenheid van de leden van de gemeenschap, ook als we elkaar niet daadwerkelijk kunnen zien. We wensen ieder veel gezondheid en kijken ernaar uit u weer te ontmoeten.


Dorine Sweere, secretaris

31-12-2020