Wlad Foto

KERKBERICHT NR. 4-2020

Overzicht van komende vieringen in de H. Johannes de Doper - H. Bernarduskerk,
Oranje Nassaulaan 2, 3523 VR Utrecht

VANWEGE DE ONZEKERE ONTWIKKELING VAN DE CORONA-PANDEMIE, GELDEN DE GENOEMDE VIERINGEN ONDER VOORBEHOUD!!
Op onze website staat de actuele informatie of  een viering al dan niet doorgaat.

Als u een viering wilt bijwonen, dan moet u zich vooraf PER MAIL OF TELEFONISCH AANMELDEN!   

 

Zondag 18 oktober: 20e zondag na Pinksteren( 3e toon ) Feestdag van de Heilige Lucas is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk  de Goddelijke LiturgieCelebrant: Vader Paul Brenninkmeijer en diaken Wim Tobé

In het evangelie van deze zondag horen we hoe Jezus een rouwstoet tegenkomt bij het plaatsje Naïn. Een dode jongen wordt uitgedragen, de enige zoon van een vrouw die weduwe is. Het treft hoe Jezus vol medelijden bewogen is om deze moeder. In de situatie van die tijd was zo’n vrouw tot de bedelstaf gedoemd, een zoon was een kostwinner. Vanuit die diepe bewogenheid wekt Jezus deze jongen tot leven. Helaas is in het verleden maar al te vaak eenzijdig aan ouders die een kind verloren gezegd: ‘je moet Gods wil aanvaarden’. In dit verhaal voelen we daarentegen het verzet van Godswege tegen de wreedheid van de dood. Als christenen geloven wij dat Jezus door zijn dood de dood heeft overwonnen. Hoewel ons aardse leven kwetsbaar is, en ten dode gedoemd, mogen we blijven uitzien naar de verrijzenis.

 

Zondag 15 november: 24e Zondag na Pinksteren, (7e toon) is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk  de Goddelijke LiturgieCelebrant: Vader Paul Brenninkmeijer en diaken Wim Tobé

In het evangelie horen wij over de opwekking uit de dood van het 12-jarige dochtertje van de overste van de synagoge Jaïrus, en tegelijk over de genezing van een vrouw die aan bloedvloeiing lijdt. Jezus is begaan met zieken zoals deze vrouw  en met de ouders van een stervend kind. In deze tijd van de dreiging van Corona wordt duidelijk hoezeer God aan de kant staat van hen die het virus bestrijden en die zieken proberen te genezen. God is een God van levenden, niet van doden, zegt Jezus elders in het evangelie. Ziekte en dood behoort bij onze sterfelijke menselijke natuur. God is ons in Jezus zozeer nabij gekomen dat duidelijk wordt dat God ons wil redden uit deze sterfelijkheid, zelfs als wij daadwerkelijk gestorven zijn. Wij mogen blijven uitzien naar verrijzenis, in welke vorm dan ook. Ook al in dit leven als wij door alles wat dood en doods is terneergedrukt worden.

  

Zondag 20 december: Zondag voor Kerstmis, (4e toon) is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk  de Goddelijke LiturgieCelebrant: Vader Paul Brenninkmeijer en diaken Wim Tobé

Op deze zondag voor Kerstmis vermeldt de evangelist Mattheüs de lijst van namen van de voorouders van Jezus. Het zijn drie maal veertien geslachten. Het getal veertien is een cijfercode voor het woord David. De medeklinkers hebben volgens hun rangschikking in het Hebreeuwse alfabet namelijk 14 letters. Jezus is als het ware de super David, David in de derde macht. De joodse verwachting van een ideale leider die recht en vrede zal schenken wordt in Jezus vervuld.

 

Zaterdag 26 december: 2e Kerstdag  (Synaxis van de  Moeder Gods) 
is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk  de Goddelijke Liturgie Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer en diaken Iwan Osseweijer

Synaxis betekent liturgische samenkomst en is de aanduiding van de vieringen die daags na een groot feest gehouden worden. Dan wordt er altijd een belangrijk figuur van dat grote feest speciaal belicht. Voor Kerstmis is dat de Moeder Gods. Door haar is Christus ter wereld gekomen. Zij schenkt haar Zoon aan ons allen als onze Verlosser. Daarom wordt zij op deze tweede kerstdag bijzonder geëerd. Maar de lezingen zijn van de eerste Kerstdag: het evangelie vertelt over de wijzen uit het Oosten die de pasgeboren koning Jezus in Bethlehem gaan bezoeken en vereren in tegenstelling tot de paranoïde koning Herodes die boze bedoelingen heeft.

                                             ------------------------------------


Samenstelling bestuur 
Wegens omstandigheden is in september onze penningmeester Albert Mennes teruggetreden uit het bestuur van Wladimirskaja. Het bestuur dankt Albert voor zijn getoonde inzet. Ook de vernieuwing van onze website is het resultaat van zijn inspanningen.
Inmiddels heeft George Bruinaars zich bereid verklaard om de taak van penningmeester weer op zich te nemen. Wij zijn hem hiervoor zeer erkentelijk.

 

Contactpersoon, in geval van ziekte of behoefte aan contact:

Dorine Sweere, tel. 06-50431561   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Wekelijkse overwegingen in Coronatijd                                                                Op onze website: byzantijnsekapelutrecht.nl kunt u in deze Coronatijd onder het kopje overwegingen wekelijkse een overweging lezen, die vader Paul Brenninkmeijer schrijft bij het evangelie van de zondag.

 

Een vrijwillige bijdrage is altijd welkom op rekening 
NL13 INGB 0004 5829 39 t.n.v. Gemeenschap Wladimirskaja te Vlaardingen

 

KERKBERICHT NR. 3a-2020

Zondag 20 september is er een viering van de Goddelijke Liturgie,
om 10.30 uur in de H. Johannes - H. Bernarduskerk, Oranje Nassaulaan 2, te Utrecht
Celebrant: vader Paul Brenninkmeijer, diaken Wim Tobé

Op 20 september 2020 zal er, na ruim een half jaar, weer een viering zijn van de Goddelijke Liturgie in de Johannes Bernardus kerk. Wel onder strikte corona voorschriften. Dit betekent dat er een beperkt aantal bezoekers mogen zijn. Met inachtneming van de 1,5 meter afstand, biedt de Johannes Bernardus kerk ruimte aan ca. 30 bezoekers. Ook zal de viering een sober karakter hebben. Er mag alleen zacht gereciteerd worden door de priester, diaken en lezer. Ook is er een minimale bezetting van het koor (4 zangers). De communie zal niet onder twee gedaanten, maar alleen met geconsacreerd brood zijn.
Er zijn geen prosfores; gebedsintenties kunt u vooraf per mail opgeven. En uiteraard zijn er hygiënische maatregelen van kracht. In de bijlage vindt u een flyer met een overzicht van alle maatregelen. We rekenen bij dit alles op uw begrip.
Als gastgemeenschap moeten en willen we de regels volgen die de Johannes Bernarduskerk voor zichzelf en voor huurders van de kerk heeft opgesteld. Regels die bedoeld zijn om het gevaar van besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk te maken. Ondanks de beperkingen die dat geeft, zijn we heel blij dat we toch de Goddelijke Liturgie volgens de Byzantijnse ritus weer kunnen houden in Utrecht.

20 september is de Zondag na de Kruisverheffing. Op maandag 14 september wordt het feest van Verheffing van het Heilig Kruis gevierd, het hoogfeest dat terug gaat tot de kerkwijding in het jaar 335 van de basiliek van het Heilig Graf in Jerusalem, op de plaats waar het lichaam van Christus te rusten was gelegd tussen zijn kruisdood en verrijzenis. De eerste zondag na 14 september heet Zondag na Kruisverheffing. In de byzantijnse traditie wordt dit kruis op iconen afgebeeld als een doorgang tot de heerlijkheid. Jezus draagt er geen doornenkroon. En in plaats van het opschrift dat Pilatus liet aanbrengen: Jezus van Nazareth, koning der Joden, staat er in het Slavisch: Koning der heerlijkheid. Onder het kruis zien we een kleine berg met een grot waarin de schedel van Adam. Het bijschrift luidt: schedelveld wordt paradijs. Zo biedt het kruis van Jezus hoop voor de wereld.

Als u naar deze viering wilt komen moet u zich vooraf aanmelden. Dit kan via het reserveringsformulier dat op de homepage staat van onze website www.byzantijnsekapelutrecht.nl, of via een mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. U kunt evt. ook bellen naar onze secretaris, Dorine Sweere, tel. 06-50431561. Bij overtekening (meer dan 30 aanmeldingen) staat u voor de viering in oktober bovenaan.
U wordt verzocht om terplekke nog een gezondheidsverklaring ondertekenen. We vragen u op tijd aanwezig te zijn. En de aanwijzingen van de begeleiders strikt op te volgen. Mocht u zich hebben opgegeven maar vlak voor 20 september toch klachten krijgen, laat u ons dat dan aub weten. Dan kunnen we nog iemand anders benaderen die op de reservelijst staat.

Terugblik samenkomst 23 augustus
Op 23 augustus jl. hadden we een zeer geslaagde bijeenkomst op het landgoed Rhijnauwen. Er waren 31 leden van onze gemeenschap aanwezig en ieder was verheugd elkaar na zo een lange tijd weer te kunnen zien en spreken. Vader Paul hield een toespraak met een gebed, waarin hij om Gods steun vroeg voor de in april overleden voorzitter Fons van Bosbeek en de zieken in onze gemeenschap. Ook werd George Bruinaars in het zonnetje gezet vanwege zijn langdurige en essentiële bijdragen aan onze gemeenschap en aan het bestuur van Wladimirskaja, als voorzitter en later als penningmeester. 

Het afgelopen half jaar had onze gemeenschap geen inkomsten, maar wel uitgaven. 
Een vrijwillige bijdrage is daarom zeer welkom op rekening: 
NL13 INGB 0004 5829 39
t.n.v. Gemeenschap Wladimirskaja

 

KERKBERICHT NR. 3-2020

Geen viering 16 augustus
Het bestuur is nagegaan of en wanneer we weer vieringen kunnen houden. Na overleg met de locatieraad van de Johannes Bernardus kerk wordt echter duidelijk dat we ook in augustus nog niet in de Johannes Bernardus terecht kunnen. Onder het huidige Corona-protocol is in deze kerk geen koorzang mogelijk (ook niet met 4 stemmen) en de wc's zijn nog steeds gesloten. Dat we niet kunnen zingen in de kerk heeft ook te maken met de hoogte van de kerk. Het pre-advies van het Koornetwerk Nederland aan het RIVM is dat elke zanger 10m3 ruimte om zich heen moet hebben: men moet minimaal 3 meter van elkaar staan bij een hoogte van de kerk van 4 meter. Dat lukt dus niet in de Johannes Bernardus kerk. We hebben besloten dat we dus in ieder geval GEEN viering hebben in augustus 2020.

In afwachting van een verdere versoepeling van de richtlijnen (o.a. van de eisen die gesteld worden aan kerkzang) hopen we dat de viering op 20 september wel doorgang kan vinden. Waar mogelijk zullen we zoeken naar alternatieven. We mailen u hierover begin september.

Ziekenboeg
Met vader Paul gaat het goed! De operatie van de stenose aan de ruggenwervels is geslaagd en vader Paul begint nu aan een traject van revalidatie. Dat gaat zeker 6-8 weken duren. Het goede nieuws is dat vader Paul weinig pijn heeft en thuis kan revalideren.

Hans Webbers is inmiddels ook geopereerd aan blaaskanker. De laatste onderzoeken wijzen uit dat niet alle tumorweefsel verwijderd kon worden. Hans gaat nu een periode van bestraling in. Wij vragen uw gebed voor Hans  en Aagje in deze moeilijke tijden.

Website

De website van Wladimirskaja www.byzantijnsekapelutrecht.nl is in mei gedurende een aantal dagen vanwege een hack uit de lucht geweest. Onze penningmeester Albert Mennes is hier intensief mee aan de slag gegaan. Albert heeft de website veel beter beveiligd en ook een nieuw, eigentijds ontwerp gegeven. Inmiddels is de website in nieuwe vorm weer beschikbaar.
Albert Mennes wordt de beheerder van de website (dus geen uitbesteding meer) en Henk Kanters en Hans Webbers zorgen ervoor dat artikelen worden geplaatst. Het bestuur blijft uiteraard verantwoordelijk voor de inhoud van de website.

Vacature voorzitter

Sinds het overlijden van Fons van Bosbeek in april bestaat het bestuur van Wladimirskaja uit drie leden (aangevuld met vader Paul als adviseur). Dorine Sweere combineert nu tijdelijk het secretariaat met het voorzitterschap. Dit is een kwetsbare noodoplossing die niet moet blijven duren! We zijn dus dringend op zoek naar een nieuwe voorzitter. We zoeken iemand die vertrouwd is met de Byzantijnse liturgie en die een verbindende rol weet te vervullen zowel binnen onze gemeenschap, als extern naar de instellingen en mensen  met wie Wladimirskaja samenwerkt. Heeft u suggesties? Laat het ons weten.

Jaarvergadering
Ook onze jaarvergadering, die gepland stond na de viering van 19 april, is er vanwege de corona-crisis bij ingeschoten. Eerder stuurden wij u al het sociaal jaarverslag en financieel jaarverslag over 2019; beide staan ook vermeld op de website onder het hoofdstuk ‘bestuur’. Ons voorstel is deze jaarverslagen verder per email af te handelen. Als u vragen of opmerkingen heeft bij het sociaal of financieel jaarverslag 2019, wilt u dan ons hierover mailen? In een volgend kerkbericht zullen we dan de vragen en antwoorden hierop opnemen.

Landelijke dag
Dit jaar zou de byzantijnse gemeenschap Gruzinskaja uit Eindhoven in oktober de landelijke Pokrof-dag organiseren. Gruzinskaja en de landelijke instelling Pokrof hebben echter in verband met de coronacrisis besloten om dit jaar de landelijke dag af te gelasten. De Eindhovense gemeenschap is bereid om de organisatie van de landelijke dag in 2021 op zich te nemen.

Ontmoetingsmoment
We zijn aan het onderzoeken of we, met de mensen uit onze gemeenschap die daar behoefte aan hebben, rond de derde zondag van augustus ergens in een restaurant of op een terras koffie met elkaar kunnen drinken om elkaar – na lange tijd - weer te zien en bij te praten. Dit in de directe omgeving van Utrecht en met inachtneming van de 1,5meter regels. We houden u hiervan op de hoogte!

 

KERKBERICHT NR. 2-2020

Christós voskrése!
Vo-ísstinnu voskrése.silhouet.22

In het laatste, extra Kerkbericht van 22 maart jl. vermeldden we dat vanwege de coronacrisis, dit jaar de viering van de Goddelijke Liturgie met Pasen helaas geen doorgang kan vinden. Inmiddels hebben de Nederlandse bisschoppen besloten dat in ieder geval tot en met 1 juni geen kerkvieringen gehouden mogen worden waarbij publiek aanwezig is. Dit betekent dus ook dat onze viering op Tweede Pinksterdag niet doorgaat.
We hopen dat spoedig bekend wordt vanaf wanneer er weer wel vieringen gehouden mogen worden en onder welke voorwaarden. We zullen u zodra dit bekend is informeren.

Uitstel jaarvergadering
Dit jaar stond de jaarlijkse vergadering met de deelnemers van onze gemeenschap, later dan gebruikelijk, gepland op zondag 19 april, na afloop van de viering. Vanzelfsprekend gaat ook deze jaarvergadering niet door. We verwachten nu dat we deze jaarvergadering in het najaar kunnen houden. U ontvangt hierover bericht. In de bijlagen bij dit Kerkbericht vindt u al wel de jaarrekening van Wladimirskaja over 2019 en de begroting voor 2020; deze begroting dateert overigens nog van vóór de coronacrisis. De jaarrekening is goedgekeurd door de kascontrolecommissie en deze week ontvingen we ook de goedkeuring door het Aartsbisdom, aan wie wij de jaarrekening moeten overleggen.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben bij de jaarrekening 2019 of de begroting 2020, dan vragen wij u deze te mailen naar het secretariaat. We zullen dan schriftelijk hierop reageren.
Het sociale jaarverslag over 2019 stuurden wij u al toe in het eerste Kerkbericht van dit jaar. Het staat ook op onze website, waar u het kunt nalezen.

Onderling contact
Het rechtstreekse contact tijdens de gezamenlijke vieringen en het koffie drinken valt nu weg. Terwijl op die momenten onze onderlinge verbondenheid juist zo groot en voelbaar is. We zijn uiteraard voor u telefonisch bereikbaar als u behoefte heeft aan contact. U kunt bellen met

  • vader Paul Brenninkmeijer: 030-2626442
  • Dorine Sweere: 06-50431561.

Het is natuurlijk ook fijn als leden van onze Byzantijnse gemeenschap elkaar bellen of een mail sturen, gewoon om te vragen hoe het met hem/haar gaat in deze crisis. Dan heb je veel kans op mooie uitwisselingen. Bovendien kan je elkaar dan niet besmetten met het corona-virus, maar wél met het ‘bemoedigings-virus’ en daar is héél veel behoefte aan.


Lief en leed
Voor wie daar prijs op stelt, kunnen we in het Kerkbericht een persoonlijke boodschap opnemen. Stuurt u hiervoor een mailtje naar het secretariaat.
Hermann Sleeuwenhoek laat ons weten dat het op Tweede Paasdag 25 jaar geleden is dat hij de Myron Zalving heeft ontvangen. Nog steeds kijkt hij hier met dankbaarheid op terug. Wij hopen dat Hermann nog lang acoliet mag zijn in onze gemeenschap. Zijn behandeling in het UMC, die was uitgesteld, vindt nu plaats op 15 april a.s.

Bericht van de penningmeester
U hebt ongetwijfeld kennis genomen van de vele berichten van de overheid en andere organisaties over de maatregelen ter beperking van de verspreiding van het corona-virus. Ook de berichten van de R.K. bisschoppen over het annuleren van alle vieringen en bijeenkomsten zult u hebben vernomen.
Door al deze maatregelen kan het collectemandje niet meer rondgaan, in ieder geval niet zolang onze kerk gesloten zal zijn. U kunt onze gemeenschap helpen om deze uitzonderlijke periode door te komen door uw digitale collecte-bijdrage over te maken naar de Gemeenschap Wladimirskaja, NL13INGB 0004582939 o.v.v. collecte. Hartelijk dank daarvoor.

Wekelijkse overweging vader Paul
Tijdens de periode waarin de corona-maatregelen van kracht zijn, zal vader Paul elk weekend een overweging/preek maken die op onze website te lezen is. Zijn preek voor Pasen vindt u, zoals gebruikelijk, op onze website onder de rubriek Overwegingen.
De preken van de afgelopen weken kunt u in het archief nalezen.

Chevetogne
De Byzantijnse vieringen in Chevetogne kunt u via de webcast van de abdij rechtstreeks, maar ook later nog beluisteren. 

  • Ook de abdij van Chevetogne wordt financieel getroffen door de corona-crisis. Omdat het gastenverblijf gesloten is, evenals de winkel, mist het klooster een belangrijke bron van inkomsten. U kunt het klooster steunen door een financiële bijdrage over te maken naar rekeningnummer NL64INGB0005311742 t.n.v. Stichting Benedictus. Namens de monniken hartelijk dank!
Kerkbericht

Kerkbericht

KERKBERICHT NR. 4-2020 Overzicht van komende vieringen in de H. Johannes de Doper - H. Bernarduskerk,Oranje Nassaulaan 2, 3523 VR Utrecht VANWEGE DE ONZEKERE ONTWIKKELING VAN DE CORONA-PANDEM...

Lees meer

Vieringen bijwonen

Vieringen bijwonen

Vieringen bijwonen U bent van harte welkom om onze vieringen bij te wonen, of om eens rustig een kijkje te komen nemen.Vanaf 10.15 uur kunt u binnenlopen in de kerk. De lector (lezer) is dan het De...

Lees meer

Nieuws, lief en leed

Nieuws, lief en leed

Nieuws       Terugblik 23 augustus Op 23 augustus jl. hadden we een zeer geslaagde bijeenkomst op het landgoed Rhijnauwen. Er waren 31 leden van onze gemeenschap aanwezig en ...

Lees meer

Archief

Archief

Archief In dit archief zijn documenten opgenomen van Overwegingen van Vader Paul Brenninkmeijer, van Kerkberichten en van Jaarverslagen van de gemeenschap Wladimirskaja. Voor oudere documenten kunt u...

Lees meer

Fotogalerij

Fotogalerij

Fotogalerij  In deze fotogalerij zijn foto's opgenomen van gebeurtenissen in onze Gemeenschap. Als u foto's in uw bezit hebt die naar u mening een plaats in het archief zouden verdienen, neem da...

Lees meer

Koorleden gevraagd

Koorleden gevraagd

Koorleden gevraagd De Wladimirskaja gemeenschap heeft een eigen koor, dat de voorgeschreven gezangen van alle vieringen zingt. In de Byzantijnse ritus neemt het koor een belangrijke, zelfs onmi...

Lees meer